Regulamin Sklepu internetowego AGAO


§ 1 Postanowienia ogólne

I. Sklep internetowy „AGAO.” dostępny pod adresem internetowym www.agao.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Multifing” Sp. z o.o. z siedzibą w Al. Marsz. Piłsudskiego 50/20, 81-382 Gdynia wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000541311, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, NIP 586-229-46-05, REGON 360672048.

II. Dane kontaktowe:
P.P.U.H. „Multifing” Sp.z o.o.
Al. Marsz. Piłsudskiego 50/20, 81-382 Gdynia
tel. 504 726 804
e-mail: sklep@agao.pl

III. Terminy użyte w regulaminie oznaczają:
1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
2. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień
3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
5. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
6. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument, jak i Konsument
7. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agao.pl
8. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Multifing” Sp. z o.o. z siedzibą w Al. Marsz. Piłsudskiego 50/20, 81-382 Gdynia wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000541311, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, NIP 586-229-46-05, REGON 360672048.

IV. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF.

V. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:
1. możliwość zapoznania się z ofertą Sprzedawcy,
2. rejestrację konta i umożliwienie dostępu do konta Kupującemu,
3. składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość,
4. usługi dodatkowe: Newsletter, Live Chat, Opinie, przypomnij hasło, formularz kontaktowy.

VI. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.


§ 2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:
1. posiadanie komputera stacjonarnego lub innego urządzenia multimedialnego,
2. aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
3. aktywne konto poczty elektronicznej,
4. system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
5. przeglądarka internetowa: Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Safari,
6. włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,
7. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

II. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

III. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Kupującego, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Kupujący powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie Kupującego przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

V. Sprzedawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików Cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Włączenie mechanizmu plików Cookies jest niezbędne do korzystania z usług Sklepu, koszyka zakupów jak i panelu Kupującego, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Kupujący ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają działania plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Kupujący.


§ 3 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

I. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Zaloguj się”, która dostępna jest w górnym menu na stronie Sklepu, następnie należy kliknąć na ikonę „Nie masz konta? Załóż je tutaj”. W Formularzu rejestracji należy podać następujące dane:
1. dane osobiste: imię, nazwisko, adres e-mail,
2. informacje o logowaniu: hasło składające się z min. 5 znaków,
3. data urodzenia (pole nieobowiązkowe),
4. kliknąć na przycisk „Zapisz”.

II. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji. Z chwilą przesłania potwierdzenia rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

III. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Kupujący w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: sklep@agao.pl lub w formie pisemnej na adres: P.P.U.H. „Multifing” Sp. z o.o., Al. Marsz. Piłsudskiego 50/20, 81-382 Gdynia.

IV. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Kupujący dostarcza treści o charakterze bezprawnym, gdy Kupujący prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Kupującego.


§ 4 Składanie zamówień

I. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

II. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie Kupujący może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Kontynuuj zakupy”, lub sfinalizować zakup, klikając na przycisk „Realizuj zamówienie”.

III. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona zawartość koszyka, z możliwością aktualizacji koszyka (zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie produktu). Następnie Kupujący podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia tj. rejestracja Konta, logowanie do Konta lub zamówienie składane poprzez formularz zamówienia.

IV. Składając zamówienie bez rejestracji poprzez formularz zamówienia należy podać dane niezbędne dla realizacji zamówienia (dostawa towaru): imię, nazwisko, adres e-mail, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu.

V. Po skompletowaniu całości zamówienia, określeniu sposobu dostawy, formy płatności, Kupujący składana zamówienie klikając na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia.


§ 5 Ceny towarów

I. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

II. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży.

III. W związku z zawarciem umowy sprzedaży Sprzedawca wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży tj. paragon lub fakturę, które dostarczane są do Kupującego wraz z towarem lub przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail.


§ 6 Sposoby i terminy płatności za towar

I. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2. płatność za pobraniem – płatność gotówką u kuriera przy odbiorze towaru.

II. Płatność przelewem w walucie PLN należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez Santander Bank Polska – nr rachunku: 17 1090 2590 0000 0001 2991 5574. W tytule przelewu należy podać nr zamówienia oraz imię i nazwisko osoby składającej zamówienie.

III. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatność należy uregulować w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność za zakupiony towar wraz z kosztami dostawy należy uregulować w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

IV. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca może wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Kupującego, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawiony do odstąpienia od umowy. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Kupującemu drogą elektroniczną lub drogą korespondencyjną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


§ 7 Terminy, sposoby i koszty dostawy

I. Sprzedawca dostarcza towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:
1. przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
2. przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

II. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terenie Polski.

III. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, DPD oraz DHL.

IV. Dostarczenie towaru do Kupującego jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia oraz dodatkowo wskazany w zakładce informacyjnej „Koszty dostawy”.


§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

I. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

II. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może:
1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
2. żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

III. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:
1. w formie pisemnej na adres: P.P.U.H. „Multifing” Sp. z o.o., Al. Marsz. Piłsudskiego 50/20, 81-382 Gdynia.
2. w formie elektronicznej na adres: sklep@agao.pl
3. telefonicznie pod numerem: 504 726 804

IV. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacje: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

V. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Klientem-Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

VI. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy wysłać na adres: P.P.U.H. „Multifing” Sp. z o.o., Al. Marsz. Piłsudskiego 50/20, 81-382 Gdynia.
VII. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub Klientami-Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks Cywilny).


§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

I. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

II. Kupujący może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
1. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
2. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
3. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
4. skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

III. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk.

IV. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl

V. Kupujący może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.


§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@agao.pl a także w formie pisemnej na adres P.P.U.H. „Multifing” Sp. z o.o., Al. Marsz. Piłsudskiego 50/20, 81-382 Gdynia.

II. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imie i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Sprzedawcę.

III. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem.


§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

I. Konsument lub Klient-Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §11 pkt. VII-VIII. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@agao.pl lub w formie pisemnej na adres P.P.U.H. „Multifing” Sp. z o.o., Al. Marsz. Piłsudskiego 50/20, 81-382 Gdynia.

II. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
1. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
2. dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

IV. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Klient-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

V. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VI. Konsument lub Klient-Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres P.P.U.H. „Multifing” Sp. z o.o., Al. Marsz. Piłsudskiego 50/20, 81-382 Gdynia.

VII. Konsument lub Klient-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

VIII. Jeżeli Konsument lub Klient-Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

IX. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

X. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
8. w której Konsument lub Klient-Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Klient-Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów towarów w ramach odstąpienia od umowy, gdy zakup dokonany jest przez Klientów niebędących Konsumentami lub Klientami-Konsumentami.


§ 12 Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

I. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Kupującego. Kupujący może aktywować usługę „Newsletter” podczas rejestracji Konta, podczas składania zamówienia a także po zalogowaniu do Konta w panelu „Moje Konto/Twoje dane osobiste” .Kupujący może zrezygnować z usługi „Newsletter” po zalogowaniu do Konta w zakładce „Moje Konto/Twoje dane osobiste” i odznaczeniu zgody na wysyłkę „Newslettera”, lub przesyłając wiadomość e-mail na adres sklep@agao.pl. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.

II. Usługa Live chat dostępna jest dla Kupujących, mających dostęp do Sklepu i umożliwia prowadzenie rozmów i korespondencji z pracownikami Sklepu za pośrednictwem komunikatora „Live chat”. Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. W pozostałych terminach istnieje możliwość pozostawienia wiadomości z prośbą o kontakt ze strony Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na stronie Sklepu (niebieski pasek w dolnym menu) w okienko oznaczone, jako „Zostaw nam wiadomość”, następnie w komunikatorze należy podać imię, adres e-mail, wpisać treść wiadomości i kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa Live chat świadczona jest nieodpłatnie.

III. Usługa Opinie dostępna jest dla Kupujących posiadających Konto w Sklepie i umożliwia dodawanie opinii do wybranych produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt, oraz kliknąć na przycisk „Napisz recenzję”. W okienku komunikatu należy wpisać tytuł opinii, jej treść, imię, nazwisko oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Opinia będzie widoczna po zatwierdzeniu jej przez moderatora Sklepu. Usługa Opinie świadczona jest nieodpłatnie.

IV. Usługa „Przypomnij hasło” dostępna jest dla wszystkich Kupujących, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych do panelu „Moje Konto” w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na przycisk „Moje Konto”, jaka znajduje się na stronie Sklepu, następnie należy kliknąć na przycisk „Zapomniałeś hasła” oraz wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe hasło oraz kliknąć na przycisk „Odzyskaj hasło”. Następnie system Sklepu wyświetla informację, iż na podany adres e-mail zostało wysłane nowe hasło. Usługa Przypomnij hasło świadczona jest nieodpłatnie.

V. Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich Kupujących mających dostęp do Sklepu i umożliwia kontakt ze Sprzedawcą. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt z nami” ,następnie należy wybrać temat wiadomości, wpisać adres e-mail, numer zamówienia, treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Następnie Kupujący jest informowany, iż wiadomość została pomyślnie wysłana do Sprzedawcy. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie.


§ 13 Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych

I. Kupujący ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie / zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz sposobu zapłaty. Modyfikacja danych możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i kliknięciu na zakładkę „Moje Konto”.


§ 14 Ochrona danych osobowych

I. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

II. Sprzedawca przetwarza dane do następujących celów:
1. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (rejestracja Konta) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3. udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. prowadzenia działań marketingowych tj. przesyłania Kupującemu informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
5. prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
6. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Sprzedawca lub jakie mogą być podnoszone wobec Sprzedawcę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
1. dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (rejestracja Konta) zakres przetwarzanych danych to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami lub Klientami-Konsumentami, Sprzedawca może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP,
2. dla celu związanego z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie, zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,
3. dla celu marketingu tj. przesyłania Newslettera, zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,
4. dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami lub Klientami-Konsumentami, Sprzedawca może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP,
5. dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami lub Klientami-Konsumentami, Sprzedawca może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP,

IV. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
1. zawierania umów ze Sprzedawcą (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
2. z uwagi na obowiązki ustawowe Sprzedawcy tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Sprzedawcę obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

V. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
1. firmom kurierskim, zajmującym się dostawą przesyłek kurierskich,
2. operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,
3. dostawcom towaru, z którymi Sklep internetowy ma podpisaną umowę o Dropshipping,
4. dostawcom usług księgowych.

VI. Kupującemu przysługują następujące prawa:
1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Kupujący, którego dane przetwarzane są przez Sprzedawcę ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą, poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres P.P.U.H. „Multifing” Sp. z o.o., Al. Marsz. Piłsudskiego 50/20, 81-382 Gdynia, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@agao.pl

VIII. Sprzedawca przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:
1. dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (Rejestracja Konta), dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
2. dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez Kupującego, którego dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jego danych w tym celu,
3. dla celu związanego z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez Kupującego, którego dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jego danych w tym celu,
4. dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Sprzedawcy przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
5. dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedawcę, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do Kupującego, którego dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).


§ 15 Postanowienia końcowe

I. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

II. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Sprzedawca poinformuje Kupujących, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Kupujący mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

III. Wszystkie fotografie produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opisy, logotypy, opublikowane na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

IV. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

V. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Formularz zwrotu towaru

Formularz reklamacji